هم پيماني بهائيان باانگلیس در سلطه بر سرزمین فلسطین

هم پيماني بهائيان باانگلیس در سلطه بر سرزمین فلسطین

چه تکان دهنده است امام اول بهائیت آرزو می کند که سرزمین فلسطین بدست یک عده استعمارگر و جنایتکار بیفتد !!  آخرین پرده این صحنه درام و شگفت انگیز را می توان در فوت عبدالبها دید.                      
 دولت انگلیس که یکی از بزرگترین دوستان وفادارش (عبدالبها) را از دست داده است اشک می ریزد...و تلگرافی جهت همدردی به فلسطین مخابره می نماید. از زبان شوقی می شنویم :                                              
« ... وزیر مستعمرات حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان "مستر  وینسون چرچیل" به مجرد انتشار این خبر پیامی به مندوب سامی  فلسطین " سرهربرت ساموئل" صادر و از معظم له تقاضا نمود مراتب  همدردی و تسلیت حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان را به جامعه  بهائی ابلاغ نماید. مندوب سامی مصر و ایکونت النبی نیز مراتب تعزیت  و تسلیت خویش را بوسیله مندوب سامی فلسطین به بازماندگان سر عبدالبها عباس افندی و جامعه بهائی ابلاغ كرد و افزود :  تسلیت صمیمانه مرا  بمناسبت فقدان قائد جلیل القدرشان ابلاغ نمائید...(قرن بدیع نوشته شوقی افندی جلد ۳ ص ۳۲۱)
با ورق زدن صفحات تاریخ با استناد به کتب خود رهبران بهائیت به خوبي مي توان به ارتباطات رهبریت تشکیلات بهائیت با حکومت استعمارگر انگلیس در آستانه تشکیل دولت یهودی اسرائیل در خاک فلسطین آشنا شد .