يك روز تاريك در تاريخ ايران

 يك روز تاريك در تاريخ ايران

سرزمين افغانستان كه زماني بخشي از خاك ايران بود با دسيسه و نيرنگ انگليسيها آهنگ جدايي را ساز كرد و وقتي دولت ايران در 1857 براي اعاده حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور كوشيد به طرف افغانستان حركت كند تا آن خطه را به پيكره اصلي بازگرداند انگليسيها با اشغال بوشهر و خارك ، دولت ايران را تحت فشار گذاشتند تا از پيشروي به سمت افغانستان خودداري نمايد . متن کامل

1