بهانه جوئي انگليس براي كنترل آبهاي ايران

بهانه جوئي انگليس براي كنترل آبهاي ايران

يكي از بهانه‌هاي انگليسي‌ها براي استقرار نيرو در آبهاي جنوبي ايران و كنترل منطقه در سالهاي حكومت رضاخان ضرورت اجراي «عهدنامه ممنوعيت تجارت برده» مصوب 1882 بود. عهد‌نامه‌اي كه در آن زمان هرگز موضوعيت نداشت.متن کامل

قرارداد كنسرسيوم

قرارداد كنسرسيوم

روز ۲۲ فروردين 1333تشكيل كنسرسيوم بين‌المللي براي فروش نفت ايران‌، رسماً اعلام شد و22 نفر از نمايندگان 8 كمپاني نفتي امريكايي‌، انگليسي‌، هلندي وفرانسوي وارد تهران شدند. قرارداد كنسرسيوم پيماني بود كه پس از پيروزي كودتاي 28 مرداد 1332 و ساقط شدن حكومت مصدق و احياء روابط گذشته دولتهاي غربي با ايران، زمينه سلطه شركتهاي نفتي غرب بر منابع نفتي كشور را فراهم آورد. اين قرارداد پيماني براي تسلط كمپاني‌هاي نفتي آمريكا، فرانسه، انگليس و هلند بر ذخائر و منابع نفت ايران بود.متن کامل

نيويورك تايمز: انگليس در ايران نخستين شيطان بزرگ است

نيويورك تايمز: انگليس در ايران نخستين شيطان بزرگ است

روزنامه نيويورك تايمز نوشت: نخستين شيطان بزرگ در ايران، انگليس بوده كه اين برداشت به يك احساس تاريخي نزد ايرانيان متكي است. مردم ايران در صف منزجران از حكمرانان انگليسي قرار دارند . حكمراناني كه تا همين اواخر سياست تبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي را اداره مي كردند متن کامل

آشتي استعمار، آتشي بر جان ايران - نگاهي به روابط ايران، انگلستان و روسيه مقارن با جنگ جهاني اول

آشتي استعمار، آتشي بر جان ايران - نگاهي به روابط ايران، انگلستان و روسيه مقارن با جنگ جهاني اول

حضور دو قدرت استعماري روسيه و انگلستان در ايران و اقدامات آنها داستان درازدامن در عين حال تأثير انگيزي است كه جهت شناسايي و نيز تحليل وقايع تاريخ معاصر ايران مي بايست از زواياي مختلف مورد مداقه قرار گيرد.متن کامل

شرائط اختناق‌آميز ايران به هنگام تجديد رابطه با انگليس

شرائط اختناق‌آميز ايران به هنگام تجديد رابطه با انگليس

روابط سياسي ايران و انگلستان در شرائطي در مهر 1332 برقرار شد كه نفس‌هاي مردم در سينه حبس بود. آمريكا، انگليس و حتي شوروي كه شاهد سركوب حزب توده در داخل كشور بود در مورد تقويت دولت فضل‌الله زاهدي به اتفاق ‌نظر رسيده بودند. متن کامل