نقش انگليس در آشوبهاي جنوب كشور

نقش انگليس در آشوبهاي جنوب كشور

اسناد رسمي وزارت امور خارجه انگلستان كه پس از سالها اختفا منتشر شد نشان مي‌دهد كه مداخله و شركت مستقيم كنسول‌هاي انگليس در شورش قشقائي‌ها در جنوب كشور، طي سالهاي مياني دهه 1320 قابل انكار نيست. متن کامل

رقابت امريكا، روسيه و انگلستان براي غارت منابع نفتي ايران

رقابت امريكا، روسيه و انگلستان براي غارت منابع نفتي ايران

طي سالهاي حاكميت سلسله قاجار، دولتهاي انگلستان و روسيه نقش اصلي را در غارت منابع اقتصادي ايران بر عهده داشتند ولي از آغاز حاكميت سلسله پهلوي، امريكا نيز به آنان پيوست و سه دولت در استفاده از خوان گسترده سرمايه‌هاي ايران از يكديگر سبقت گرفتند. گرچه امريكائيها ديرتر به اين شبكه پيوستند و فعاليتهاي اقتصادي‌شان در ايران با مقاومتهائي از جانب روسيه و انگلستان روبرو شد ولي وجود بعضي سياسيون و دولتمردان وابسته در هيأت حاكمه ايران اين مانع را به تدريج از ميان برداشت.متن کامل

چپاول نفت ايران توسط شركت نفت انگليس

چپاول نفت ايران توسط شركت نفت انگليس

مطالب زيادي درباره آنچه كه « توسعه اقتصادي و مدرنيزه كردن ايران توسط رضاشاه» خوانده شده در بين سال‌هاي 1921 تا 1941 نوشته شده است. بانك جهاني در گزارشي به بررسي تأثير صنعت نفت ايران بر اقتصاد كشور پرداخته است . در اين گزارش چنين مي خوانيم: «در طول 40 سال اخير، جمعيت 13 تا 18 ميليون نفري ايران عمدتاً به كشاورزي و تجارت و توليد منسوجات اشتغال داشته‌اندمتن کامل

آخرين سفير شاه در لندن: ما در برابر انگليسي‌ها به خاك افتاديم

آخرين سفير شاه در لندن: ما در برابر انگليسي‌ها به خاك افتاديم

وقتي كه ما هنوز به قدرت جادوئي انگليس معتقديم... وقتي در اينجا در برابر دولت انگليس به خاك مي‌افتيم و با التماس از آنها مي‌خواهيم دست از حمايت ما نكشند ... و وقتي «آيت‌الله» آنها را به ديده تحقير مي‌نگرد، معلوم است كه او برنده خواهد بود...متن کامل

نقش روچيلدها در صعود رضاخان

نقش روچيلدها در صعود رضاخان

امپراطوري جهاني صهيونيسم تحت رهبري خاندان روچيلد در صعود رضاشاه نقش اساسي را برعهده داشت واردشيرجي (ريپورتر) جاسوس انگليس و مأمور پرورش يافته دستگاه امپراطوري روچيلدها ديكتاتوري آهنين رضاخان در تهران هدايت مي‌كرد و مطامع صهيونيسم جهاني را از طريق وي دنبال مي‌كرد.متن کامل