نگاه لرد كرزن به خليج فارس

نگاه لرد كرزن به خليج فارس

لرد كرزن در سفرنامه خود ايران را تنها از آن جهت كه حافظ مرزهاي غربي شبه‌قاره هند و متصرفات خاورميانه‌اي انگليس مي‌داند، مهم دانسته است. نگاه او به خليج فارس نه تجاري كه كاملاً سياسي و رنگ و بوي سلطه‌جويي دارد و درباره كشورهاي خاورميانه و از جمله ايران با ادبياتي تحقيرآميز و متكبرانه قلم‌فرسايي مي‌كند. متن کامل

انگليسي وفادار

انگليسي وفادار

نمايندگان پارلمان انگليس چه عوام و چه لردها همواره با دربار ايران و شخص شاه روابط نزديكي داشتند و در حفظ منافع خود و كشورشان گاه چنان رفتاري مي كردند كه موجب تعجب مي شد.البته در دهه پنجاه شمسي اين نزديكي در روابط و مجيزگويي نمايندگان پارلماني پا از حد خود بيرون گذاشت و تعداد زيادي از آنان با حضور در ايران زمينه همكاري شركتهاي پيمانكاري خود يا دوستانشان را به عنوان رابط و واسطه فراهم مي كردند.متن کامل

بهانه جوئي انگليس براي كنترل آبهاي ايران

بهانه جوئي انگليس براي كنترل آبهاي ايران

يكي از بهانه‌هاي انگليسي‌ها براي استقرار نيرو در آبهاي جنوبي ايران و كنترل منطقه در سالهاي حكومت رضاخان ضرورت اجراي «عهدنامه ممنوعيت تجارت برده» مصوب 1882 بود. عهد‌نامه‌اي كه در آن زمان هرگز موضوعيت نداشت.متن کامل

هولوکاست فجیع انگلیسي در ایران : مرگ 9 میلیون ایرانی بیگناه

هولوکاست فجیع انگلیسي در ایران : مرگ 9 میلیون ایرانی بیگناه

از جمله وقایعی که تاریخ نگاران کشورمان کمتر به آن پرداخته اند قحطی عمدی و خشکسالی عظیم سال‌های ۱۲۹۷-۱۲۹۵ هـ.ش / ۱۹۱۹-۱۹۱۷. م است که در کوران جنگ اول جهانی و در زمان اشغال ایران به دست قوای بیگانه روس و انگلیس رخ داد و در تعیین سرنوشت جامعه ایران به‌ویژه صعود دیکتاتوری پهلوی نقش بسزایی دارد.متن کامل

پروفسور شاپور رواساني : رضاخان پرچمدار استيلاي غرب در ايران بود

پروفسور شاپور رواساني : رضاخان پرچمدار استيلاي غرب در ايران بود

تاريخ سياسي ايران همواره از وجود سايه سنگين استعمار رنج برده و مي برد. در حقيقت در بسياري از رخدادهاي چند سده اخير ، استعمار گران و حاميان آنها در ايران نقش اساسي داشته اند. با اين حال مدتي است عده اي دانسته يا ندانسته ايران و ايراني را مديون چکمه هاي رضاخان مي خوانند و وي را هادي اصلي ايران به سوي مدرنيته مي نامند در حالي که اگر اندکي منصفانه به تاريخ نگاه کنيم به خوبي متوجه مي شويم که رضا خان طي مدت مسئوليتش تنها شرافت و عزت ايراني را زير چکمه هاي انگليسي قرباني کرده است!متن کامل