كرزن : امتياز رويتر، تسليم كامل منابع صنعتي ايران به بيگانگان بود

 

امتياز استخراج نفت و كليه معادن زير زميني ايران به استثناي معادن طلا و نقره و جواهر ، اولين بار در سال 1872 ميلادي (1251شمسي) در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار به «ژوليوس رويتر » يهودي آلماني كه تابعيت انگليسي داشت واگذار گرديد . راجه به اين امتياز لرد كرزن نايب السلطنه هندوستان و سياستمدار مشهور انگليسي چنين نوشته است :
« وقتي كه امتياز رويتر منتشر گشت ، مندرجات آن حاكي از تسليم كامل و خارق العاده كليه منابع صنعتي ايران به بيگانگان بود و اين كاري بود كه هيچگاه در تاريخ سابقه نداشته و حتي شايد كسي خواب آن را هم نمي‌ديده است 0