سیاست انگلیس

تاريخ: 5/10/44                               
شماره : 909/300/الف
موضوع: وضع دولت
دكتر احمد روستائيان مديركل سابق سپاه دانش مي‌گفت وضع فعلي ايران در اثر نزديكي به بلوك شرق و عقب رفتن سياست امريكا در ايران و حملات جرايد و بعضي از رجال سياسي امريكا به ايران و همچنين قطع كمك اقتصادي امريكا و غيره توسط ليندن جانسون رئيس جمهوري امريكا روش سياست آينده ايران موافق با روش سياسي انگليس مي‌شود و امريكا جاي خود را در ايران به انگليس خواهد داد و آقاي هويدا نخست‌وزير همين حزب ساخته و پرداخته امريكا را خراب خواهد كرد و در بهار سال آينده آقاي هويدا كه تاكنون بسيار هم خوب كار كرده جاي خود را به يك دولت معتدل خواهد داد.
نامبرده اضافه كرده از مدتي پيش سناتور فرود براي اين كار فعاليت مي‌كند و عده‌اي از سناتورها و سيدضياءالدين طباطبائي و طرفداران سياست انگليس براي ايشان مشغول فعاليت هستند و مي‌توان گفت به طور يقين در آينده اگر فرود روي كار نيايد دولتي طرفدار سياست انگليس روي كار خواهد آمد و امريكا هم به نام آزادي و غيره دستجاتي راه خواهد انداخت.