امپرياليسم خونريز بريتانيا به روايت يك استاد دانشگاه انگليسي

امپرياليسم خونريز بريتانيا به روايت يك استاد دانشگاه انگليسي

جان نيوساينر ‏John Newsinger‏ استاد تاريخ انگليس در دانشگاه ‏Bath Spa‏ مي باشد. وي اخيرا کتابي با عنوان "خوني که هرگز خشک نمي شود" را درباره واقعيت هاي خونين امپرياليسم انگليس -گذشته و حال- به رشته تحرير درآورده است. او طي مصاحبه اي با سايت تحليلي ‏Newleftproject‏ درباره پيشينه سياه امپرياليسم انگليس، تاثير آن بر جغرافياي سياسي کنوني جهان و همچنين سياست هاي امپرياليسم کنوني اين کشور سخن مي گويدمتن کامل

میرزا محمد تقی شیرازي روح مبارزه با انگليس را در کالبد مسلمانان دمید

میرزا محمد تقی شیرازي روح مبارزه با انگليس را در کالبد مسلمانان دمید

آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی بود كه روح مبارزه با انگلستان را در کالبد مسلمانان دمید و با فتوای حماسی خویش، غیرت وطنی و دینی مردم عراق را به جوش آورد و مردم عراق را برای جهاد مقدس در مقابل بریتانیای تجاوزگر مهیا كرد. متن کامل

بررسي عملکرد شركت نفت ايران و انگليس در اسناد 1901- 1914

بررسي عملکرد شركت نفت ايران و انگليس در اسناد 1901- 1914

بررسی و تحقیق سندی درباره نفت ایران در اسناد فارسی موضوعی است که در تحقیقات تاریخی کمتر به آن پرداخته شده است. متن کامل

سازمان جنگ رواني انگليس چگونه عمل مي كند؟

سازمان جنگ رواني انگليس چگونه عمل مي كند؟

به منظور جلوگيري از نفوذ عقايد مختلف در سرزمين‌هاي وابسته به انگليس در سال 1947 يكي از مديران اطلاعاتي انگليس، برنامه تبليغات تهاجمي را به دولت ارائه داد. وي پيشنهاد كرد كه براي انجام جنگ تبليغات تهاجمي، يك اداره خاص تشكيل شود و براي مخفي نمودن وجود آن، بودجه لازمه از محل بودجه سري دولت تامين گردد. متن کامل

امپریالیسم در دوره نو استعمار

امپریالیسم در دوره نو استعمار

امپریالیسم در دوره نو استعمار هنگام احساس ضرورت، از تجاوز به کشورها و اشغال نظامی فروگذار نمی کند. با وجود این، گرایش اصلی سیاست نو استعماری تلاش در راه سلطه و کنترل سیاسی غیر مستقیم بر کشورها است و به این منظور امپریالیست ها از اهرم های ویژه ای استفاده می کنند. خصلت طبقاتی حاکمیت کشورها، دامنه و توان اعمال نفوذ امپریالیسم بر حیات سیاسی و اجتماعی کشورها را تعیین می کند. فئودال ها و زمین داران بزرگمتن کامل