زندانهاي انگليس، الگوي ساواك

زندانهاي انگليس، الگوي ساواك

دولت انگلستان از حاميان اصلي ساواك در فعاليتهاي امنيتي، جاسوسي و تروريستي بوده است. طبق اسناد موجود، ساواك براي توسعه زندانهاي داخل كشور، از زندانهاي انگلستان الگو گرفته است. به موجب يك سند، آن قدر كه سازمان جاسوسي انگليس به ساواك اعتماد دارد، به وزيران كشور خود اعتماد ندارد...متن کامل

انگليس و بحران آذربايجان

انگليس و بحران آذربايجان

آغاز جنگ جهاني دوم سرفصل جديدي در تاريخ معاصر ايران گشود. گرچه اشغال ايران توسط متفقين در سوم شهريور 1320 مُهر پاياني بر استبداد رضاخاني و موجب شادي و شعف مردم ايران بود اما به نوبة خود سرآغاز مشكلات و مصائب جديدي شد كه ناشي از دخالتهاي نارواي متفقين در امور داخلي ايران بود. در ابتداي اشغال ايران، اهميت اين كشور جهت ترانزيت كالا و مهمات جنگي به شوروي بود اما با گذشت زمان و شروع پيروزي‌هاي متفقين گسست و شكاف در بين متفقين آغازمتن کامل

نگاهی به بخش فارسی بی بی سی

نگاهی به بخش فارسی بی بی سی

بررسي سابقه و عملكرد سرويس جهاني بي.بي.سي و بخش فارسي آن نيازمند توجه به مفهوم و اهداف برنامه‌هاي درازمدت ديپلماسي عمومي (Public Diplomacy) دولت بريتانيا در ايران و خاورميانه است. تاكنون چند گزارش كوتاه و بلند، بيش و كم ارزشمند درباره بخش فارسي سرويس جهاني بي.بي.سي منتشر شده كه اغلب آنها را همكاران سابق يا كنوني اين مؤسسه نوشته است. اين مقاله گزارشي كوتاه از تحقيقي مفصل‌تر است كه درباره ديپلماسي عمومي بريتانيا در ايران با مطالعه موردي سرويس جهاني بي‌.بي.سي و رويكرد بخش فارسي آن در قبال ايران در دست تهيه است.متن کامل

تعامل دو استعمارگر در يك كودتا

تعامل دو استعمارگر در يك كودتا

مارك گازيوروسكي از اساتيد برجسته‌ي علوم سياسي براساس تئوري دست نشاندگي (Cliency) خود معتقد است كه رابطه نزديك بين آمريكا و ايران طي دوران سلطنت شاه مخلوع نمونه‌ي نوعي يك رابطه دست‌نشاندگي بين كشورها است. وي معتقد است حكومت دست نشانده نوعا براي كسب كمك اقتصادي، دستياري امنيتي و حمايت در مقابل دشمنان داخلي يا خارجي وارد رابطه‌ي دست نشاندگي مي‌شود.متن کامل

ذلت پهلوي‌ها در برابر دخالت انگليس

ذلت پهلوي‌ها در برابر دخالت انگليس

پرويز راجي سفير شاه در انگلستان: ... چطور مي‌توانستيم ادعاي غرور ملي داشته باشيم وقتي در لندن در برابر دولت انگليس به خاك افتاده‌ايم و به آنها التماس كمك مي‌كنيم. آن هم انگليسي‌هايي كه اعتراف كرده‌اند قدرتي ندارند...متن کامل