امپریالیسم در دوره نو استعمار

امپریالیسم در دوره نو استعمار

امپریالیسم در دوره نو استعمار هنگام احساس ضرورت، از تجاوز به کشورها و اشغال نظامی فروگذار نمی کند. با وجود این، گرایش اصلی سیاست نو استعماری تلاش در راه سلطه و کنترل سیاسی غیر مستقیم بر کشورها است و به این منظور امپریالیست ها از اهرم های ویژه ای استفاده می کنند. خصلت طبقاتی حاکمیت کشورها، دامنه و توان اعمال نفوذ امپریالیسم بر حیات سیاسی و اجتماعی کشورها را تعیین می کند. فئودال ها و زمین داران بزرگمتن کامل

نقش انگلستان در عزل استاروزلسكي و نصب رضاخان

نقش انگلستان در عزل استاروزلسكي و نصب رضاخان

موقعيت جغرافيايي ايران در طول تاريخ و از جمله در قرن بيستم همواره يكي از انگيزه‌هاي پيدايش و گسترش نظام سلطه جهاني و همچنين منبع نگراني جدي در منطقه بوده است. كشف منابع عظيم نفتي نيز در اوايل قرن بيستم به اين موقعيت حساس دامن زد و قدرت‌هاي بزرگ سلطه‌گر جهاني را بر آن داشت تا با اتخاذ سياست‌هاي همكاري‌‌جويانه يا رقابت‌جويانه به تاراج سرزمين ايران و دارايي‌هاي آن اقدام نمايند.متن کامل

زندانهاي انگليس، الگوي ساواك

زندانهاي انگليس، الگوي ساواك

دولت انگلستان از حاميان اصلي ساواك در فعاليتهاي امنيتي، جاسوسي و تروريستي بوده است. طبق اسناد موجود، ساواك براي توسعه زندانهاي داخل كشور، از زندانهاي انگلستان الگو گرفته است. به موجب يك سند، آن قدر كه سازمان جاسوسي انگليس به ساواك اعتماد دارد، به وزيران كشور خود اعتماد ندارد...متن کامل

آيت الله كاشاني : تمام خائنين ايران متصل به سفارت انگليس هستند

آيت الله كاشاني : تمام خائنين ايران متصل به سفارت انگليس هستند

مردم ايران ميل ندارند هيچ دولت بيگانه اي يا عمال دولت اجنبي در كارهاي داخلي مملكت ما دخالت كنند ولي عمال انگليسي ها در انتخابات ما دخالت مي كنند من سياست انگلستان را هميشه براي ممالك اسلامي پرضرر ديده ام و از بس شاهد مشقات و رنجهايي بوده ام كه برادران مسلمان و هموطن ايراني از سياست انگليس ديده اند حاضر نيستم حتي با انگليسي ها روبرو شوم.متن کامل

سياستي استعماري انگليس در بلوچستان

سياستي استعماري انگليس در بلوچستان

در پي اقدامات كشورهاي غربي در فروپاشاندن امپراتوري عثماني و جنگ‌هاي بالكان در سال‌هاي 13-1912 مسيحي، سرزمين وسيع و تاريخي بالكان به چندين كشور با نام‌هاي گوناگون تقسيم شد و يكپارچگي گذشته آنچنان از ميان برداشته شد كه گاه ساكنان سابق منطقه به بهانه‌هاي مختلف سياسي و غيرسياسي روياروي يكديگر هم قرار گرفتند. اين امر تاريخي در علوم سياسي موجد واژه جديدي شد به‌عنوان «بالكانيزاسيون» Balkanisation يعني تكه‌تكه كردن يك سرزمين تاريخي و فرهنگي كشورسازي‌هاي استعماري در سراسر جهان به‌ويژه در قاره‌هاي آسيا و آفريقا كه آمادگي‌هاي سنتي حكومتي هم داشته‌اند. متن کامل