توطئه استعمار در مبارزه با تشيع

توطئه استعمار در مبارزه با تشيع

مطالعه جامعه ايران عصر قاجار حاكي از وجود دو منبع قدرت در اين دوره است. يكي اقتدار دولت و ديگري اقتداري است كه منشا مردمي دارد و مي توان از آن به عنوان اقتدار ملت يادكرد. اين نوع از اقتدار از مردم ناشي شده و رهبر و نماينده آن علما و روحانيون بودند. سراسر تاريخ ايران در اين دوره حكايت كشمكش بين دو نيروي ياد شده مي‌باشد. متن کامل

بررسي اجمالي نقش انگلستان در غارت منابع ملي ايران به هنگام جنگ جهاني دوم

بررسي اجمالي نقش انگلستان در غارت منابع ملي ايران به هنگام جنگ جهاني دوم

انگلستان از هيچ كوششي براي حفظ و حمايت از هندوستان به عنوان ستون اصلي امپراتوري استعماري خود، فروگذار نمي‌‌كرد. از آن جمله نه تنها كمربندي از كشورهاي قرنطينه در اطراف هندوستان ايجاد كرده بود بلكه راههاي سوق‌الجيشي مهمي را هم كه به اين سرزمين ختم مي‌شد، تحت كنترل خويش درآورده بود. تسلط و كنترل راههاي زميني و دريايي منتهي به هندوستان مي‌شد، فقط به معني حفظ امنيت مرزهاي هندوستان نبود، بلكه از نظر اقتصادي نيز منافع عظيمي را براي امپراتوري استعماري انگلستان با خود به ارمغان مي‌آورد.متن کامل

نفت ايران از امتياز دارسي تا قرارداد گس – گلشائيان

 نفت ايران از امتياز دارسي تا قرارداد گس – گلشائيان

اولين بار در سال 1901م/ 1280ش امتياز بهره‏برداري از نفت ايران به يكي از اتباع انگليسي به نام دارسي واگذار شد. اين امتياز كه به « قرارداد دارسي» معروف است در اوايل كار از سوي طرفين قرارداد چندان جدي تلقي نشد و حتي پس از چند سال كه از اقدامات بي‏نتيجه اكتشافي آن مي‏گذشت امتيازداران درصدد برآمدند از ادامه كار صرفنظر كنند.متن کامل

قيام دليران تنگستان عليه متجاوزين انگليسي

قيام دليران تنگستان عليه متجاوزين انگليسي

12 شهريور هر سال مردم بوشهر خاطره جانفشاني يكي از مبارزين اين شهر را كه در برابر تعرض نظامي انگلستان در سالهاي بحراني جنگ اول جهاني مردانه ايستادگي كرد و جان خود را در راه استقلال كشور از دست داد، گرامي مي‌دارند. رئيس‌علي دلواري از چهره‌هاي خوشنام در مبارزات مردم تنگستان و بوشهر عليه نظاميان متجاوز انگليسي است.متن کامل

استعمار انگليس

استعمار انگليس

انگليس طي دويست سال گذشته لطمات زيادي به كشور ما وارد ساخته و در زمينه‌هاي مختلف موانعي را در راه پيشرفت اين ملت فراهم نموده است. تنها نفت نبود كه منجر به نهضت ملي شد، بلكه در مسئله جنگهاي ايران و روسيه نيز يكي از عوامل شكست ايران و تحميل عهدنامه‌هاي ننگين گلستان و تركمنچاي، سياست انگلستان بود. در همين دويست سال اخير، بخشهايي از ايران بزرگ با اقدامات، حيله و مكرهاي زمامداران انگليس جدا شده است.متن کامل