اديب پيشاوري : انگليس دشمن دين، و آتش افروز جنگ جهاني اول است

اديب پيشاوري : انگليس دشمن دين، و آتش افروز جنگ جهاني اول است

بررسي توانمندي فكري و فرهنگي و پويايي هويت در هر دوره‌اي از تحولات مي‌تواند شاخصي قابل اطمينان و گويا براي تشخيص چگونگي حيات اجتماعي به شمار آيد. مواجهه نخبگان فكري و فرهنگي، كه حافظان هويت و از مولدان آن نزد هر ملتي محسوب مي‌گردند، مي‌تواند نشان دهد كه ساختار و بافت موجود جامعه به كدام سو و با كدام انگيزه و نيرو حركت مي‌كند. آقا سيداحمد رضوي، مشهور به «اديب پيشاوري»، كه تامل در آراي وي حكايت از سرزندگي فرهنگ ايراني ــ اسلامي در آن دوران و به تعبير ديگر نفوذ اين فرهنگ در فكر و رفتار ايراني داردمتن کامل

متحصنين سفارت انگليس

 متحصنين سفارت انگليس

از سال 1323ق نارضايتي عمومي در ايران به شکل اعتراضات منسجم وارد مرحله نويني شد که در نهايت با انجام تغييراتي در ساختار سياسي حکومت عنوان نهضت مشروطه گرفت. تحصن در سفارت انگليس از مراحل مهم نهضت مشروطه و عامل به ثمر رسيدن آن است. همزمان با مهاجرت علماي مخالف دولت به قم که به مهاجرت کبري شهره است، عده‌اي از تجار تهران در سفارت انگلستان تحصن کردند. آنها به اين بهانه که پس از خروج علما از شهر تأمين مالي و جاني نخواهند داشت به سفارت انگليس رفتند و به مرور بر تعداد آنها افزوده شدمتن کامل

نقش تاريخي انگليس در ترويج مواد مخدر در ايران

نقش تاريخي انگليس در ترويج مواد مخدر در ايران

بليه اعتياد در ايران ابتدا توسط انگليس و از سوي «برادران شرلي» در دوره صفويه رواج داده شد. در دوره قاجار، زمينهاي وسيعي به زير كشت رفت و انگليسي‌ها براي تشويق مردم به استفاده از مواد مخدر، سوخته ترياك و ساير زائدات مواد مخدر را از معتادان به قيمتهاي گزاف مي‌خريدند و اين شيوه جزء مشاغل روزانه بعضي افراد شده بود.متن کامل

انگليس از ديدگاه آيت‌الله كاشاني

انگليس از ديدگاه آيت‌الله كاشاني

عمال انگليسي‌ها در انتخابات ما دخالت مي‌كنند. من سياست انگلستان را هميشه براي ممالك اسلامي پرضرر ديده‌ام... يكي از خوشبختي‌هاي ملت ايران آن است كه قطع معاملات با انگليسي‌ها بشود و...متن کامل

نقش انگلستان در عزل استاروزلسكي و نصب رضاخان

نقش انگلستان در عزل استاروزلسكي و نصب رضاخان

موقعيت جغرافيايي ايران در طول تاريخ و از جمله در قرن بيستم همواره يكي از انگيزه‌هاي پيدايش و گسترش نظام سلطه جهاني و همچنين منبع نگراني جدي در منطقه بوده است. كشف منابع عظيم نفتي نيز در اوايل قرن بيستم به اين موقعيت حساس دامن زد و قدرت‌هاي بزرگ سلطه‌گر جهاني را بر آن داشت تا با اتخاذ سياست‌هاي همكاري‌‌جويانه يا رقابت‌جويانه به تاراج سرزمين ايران و دارايي‌هاي آن اقدام نمايند.متن کامل