جدایی بحرین و فشار انگليس در خاطرات اسدالله علم

جدایی بحرین و فشار انگليس در خاطرات اسدالله علم

ایران اظهار نظر كرد كه تنها راه تثبیت وضع این جزایر، در نظر گرفتن موقعیت آنها با خط منصف خلیج فارس است كه در این صورت جزایر به ساحل ایران نزدیكترند تا به ساحل جنوبي. از نظر حقوقی این جزایر متعلق به ایران بود و بحرین نیز جزء خاک ایران محسوب میشد. اما شاه که خود را بی نیاز از مشاوره با صاحب نظران میدانست و فکر میکرد نابغه سیاست خارجی و دیپلماسی است، سعی کرد بحرین و جزایر سه گانه را به هم مربوط کند. یعنی در یک معامله با انگلیسیها در قبال اعطای استقلال به بحرین ، حق ایران بر جزایر سه گانه را كه بديهي و غير قابل انكار بود تثبیت نماید. اما در عمل انگلیس کلاه بزرگی بر سر شاه گذاشت. متن کامل

سایه روشن های کشف حجاب در ایران

سایه روشن های کشف حجاب در ایران

بعد از کودتای سوم اسفند ماه ۱۲۹۹ خورشیدی در ایران (که خود، هموارساز سلطه سیاسی - اقتصادی قدرت های استعماری، بویژه امپراتوری بریتانیا بر ایران بود) خواهی نخواهی، فرهنگ غربی در ایران، بیش از پیش راه پیدا کرد که خود از ابزار سلطه بود و از اهداف ابزاری برای نیل به هدف اساسی استعمارگران و به اعتباری، جبر تاریخ بود، در آن برهه خاص.متن کامل

نگاهي به روابط ايران، انگلستان و روسيه مقارن با جنگ جهاني اول

نگاهي به روابط ايران، انگلستان و روسيه مقارن با جنگ جهاني اول

حضور دو قدرت استعماري روسيه و انگلستان در ايران و اقدامات آنها داستاني دراز و در عين حال تأثير انگيز است و براي شناسايي و نيز تحليل وقايع تاريخ معاصر ايران مي بايست از زواياي مختلف مورد مداقه قرار گيرد. يكي از علل اصلي اهميت ايران براي انگلستان موقعيت استراتژيك اين كشور بود كه علاوه بر دارا بودن منابع سرشار مادي به عنوان حافظ و حائلي براي مستعمره زرخيز انگلستان يعني هندوستان ارزشي مضاعف مي يافت. انگليسي ها همواره براي جلوگيري از توسعه طلبي رقيب خود يعني روسيه توجهي ويژه به ايران داشتند.متن کامل

انگليسي‌ها و آمريكائي‌هاي بدسابقه

انگليسي‌ها و آمريكائي‌هاي بدسابقه

تيراندازي در حالت مستي و ضرب و جرح مردم و مأموران ايراني، غصب اراضي مردم، تعرض به مدارس دخترانه، به قتل رساندن عابران حين عبور از خيابان، سرقت ارزاق و غارت مواد غذائي مردم و... مهمترين نكاتي است كه در شكايات مردم از بدرفتاري نظاميان انگليسي و آمريكائي در ايران طي سالهاي جنگ دوم جهاني به چشم مي‌خورد. متن کامل

سر گور اوزلي : ايران را بايد ناتوان نگاه داشت

سر گور اوزلي : ايران را بايد ناتوان نگاه داشت

از دیرباز كه باب روابط دولت ایران و انگلستان گشوده شد، این كشور كارنامه ای بسیار سیاه و منفی از خود در ذهن ملت ایران بر جای گذاشت.در آغاز روابط جدید ایران وانگلیس سر گور اوزلی نوشت: «ازآن جاكه هدف غائی ماحفظ متصرفاتمان درهندوستان می باشد ، به عقیده من بهتراین است كه ایران رادرحالت ناتوانی و وحشیگری كنونی خود بگذاریم.»متن کامل