ایران و استعمار انگلیس | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         ريشه‌يابي تاريخي شعار مرگ بر انگليس

ريشه‌يابي تاريخي شعار مرگ بر انگليس

عملكرد انگليس در قبال ايران در جنگ جهاني اول و سپس انعقاد پيمان تحت‌الحمايگي ايران در 1919 ريشه شكل‌گيري شعار «مرگ بر انگليس» در تاريخ تحولات سياسي معاصر ايران است. تا جايي كه در بعضي مقاطع، اين شعار و ابراز نفرت از انگليس وسيله‌اي براي كسب پذيرش مردمي و به دست آوردن مشروعيت اجتماعي مورد استفاده رجال قرار مي‌گرفت.متن کامل

نقش قدرت‌هاي خارجي در انقلاب مشروطه

نقش قدرت‌هاي خارجي در انقلاب مشروطه

نهضت مشروطيت شاهد ظهور و سقوط سه مجلس، سه پادشاه و حدود 30 دولت بود. اگر چه اين نهضت به سلسله 130 ساله قاجار و حكومت مستبدانه آنها خاتمه بخشيد، ‌ولي موفق به جلوگيري از دخالت‌هاي روسيه و انگليس در ايران نشد. از اين رو شناخت سياست و اهداف بيگانگان در انقلاب مشروطه اهميت زيادي دارد. زيرا در اين مقطع حساس تاريخ معاصر ايران، دخالت و نفوذ كشورهاي خارجي روند انقلاب را تغيير داد. به نحوي كه شايد بتوان چنين متصور شد كه اگر دخالت بيگانگان در انقلاب مشروطه وجود نداشت، سرنوشت انقلاب نيز تغيير مي‌كرد. متن کامل

انگليس و بحران آذربايجان

انگليس و بحران آذربايجان

آغاز جنگ جهاني دوم سرفصل جديدي در تاريخ معاصر ايران گشود. گرچه اشغال ايران توسط متفقين در سوم شهريور 1320 مُهر پاياني بر استبداد رضاخاني و موجب شادي و شعف مردم ايران بود اما به نوبة خود سرآغاز مشكلات و مصائب جديدي شد كه ناشي از دخالتهاي نارواي متفقين در امور داخلي ايران بود. در ابتداي اشغال ايران، اهميت اين كشور جهت ترانزيت كالا و مهمات جنگي به شوروي بود اما با گذشت زمان و شروع پيروزي‌هاي متفقين گسست و شكاف در بين متفقين آغازمتن کامل

نامه‌اي از سفارت انگليس

نامه‌اي از سفارت انگليس

شروع نخستين دورۀ مأموريت رايس در ايران مصادف با دوراني بود که سه سال از سلطنت مظفرالدين شاه گذشته بود. دوره‌اي که قحطي و فقر و فساد همه کشور را گرفته بود و کار اقتصاد و نبض آن به دست گروهي از بلژيکيان به سرکردگي نوز افتاده بود که مطيع بي چون و چراي روسها بودند. انگليس به سبب درگيريهاي خارجي فراوانش همچون مسئله بوئرها در افريقا و هزينه‌هاي فراوان آن نبرد سنگين توجه کمتري به منطقۀ ايران داشت. مسئله‌اي که حتي رايس را نيز نگران و ناخشنود کرده بود.متن کامل

تلاش انگليس براي حفظ رژيم شاه

تلاش انگليس براي حفظ رژيم شاه

دولت انگلستان تا آخرين روزهاي بقاي رژيم شاه در سال ۱۳۵۷ حامي و مدافع اين رژيم بود.انگليس ركورددار تعداد هيأتهايي است كه در سال ۱۳۵۷ ـ سال اوجگيري انقلاب ـ براي كمك به شاه و اعلام پشتيباني از وي در رويارويي با مردم به تهران مي‌آمدند. فهرست مهمترين هيأتهاي انگليسي كه در سال ۱۳۵۷ به ايران آمدند به قرار زير است‌متن کامل