فعاليتهاي تبليغاتي انگليس براي توجيه اشغال ايران

فعاليتهاي تبليغاتي انگليس براي توجيه اشغال ايران

تاسيس « دفتر روابط عمومي » در سفارت انگليس در تهران ، انتشار يك روزنامه به نام « اخبار روزانه » انتشار يك نشريه هفتگي به نام « تفسير »‌ از جمله اقداماتي بود كه انگليسيها از طريق آن براي توجيه حضوراشغالگرانه خود در خاك ايران استفاده ميكردند. متن کامل

تمجيد «آيرونسايد» از رضاخان

تمجيد «آيرونسايد» از رضاخان

«آيرونسايد» ژنرال بلند‌پايه انگليسي از پايه‌‌هاي اصلي سياست خارجي انگليس در ايران در سال پاياني حكومت قاجار به شمار مي‌رود. او از طراحان اصلي سياستي بود كه براساس آن پرونده حاكميت 153 ساله دودمان قاجار بايد به دست رضاخان پهلوي و با كودتائي كه از لندن طراحي و حمايت مي‌شد در هم مي‌پيچيد. متن کامل

يك روز تاريك در تاريخ ايران

 يك روز تاريك در تاريخ ايران

سرزمين افغانستان كه زماني بخشي از خاك ايران بود با دسيسه و نيرنگ انگليسيها آهنگ جدايي را ساز كرد و وقتي دولت ايران در 1857 براي اعاده حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور كوشيد به طرف افغانستان حركت كند تا آن خطه را به پيكره اصلي بازگرداند انگليسيها با اشغال بوشهر و خارك ، دولت ايران را تحت فشار گذاشتند تا از پيشروي به سمت افغانستان خودداري نمايد . متن کامل

انگليس و بحران آذربايجان

انگليس و بحران آذربايجان

آغاز جنگ جهاني دوم سرفصل جديدي در تاريخ معاصر ايران گشود. گرچه اشغال ايران توسط متفقين در سوم شهريور 1320 مُهر پاياني بر استبداد رضاخاني و موجب شادي و شعف مردم ايران بود اما به نوبة خود سرآغاز مشكلات و مصائب جديدي شد كه ناشي از دخالتهاي نارواي متفقين در امور داخلي ايران بود. در ابتداي اشغال ايران، اهميت اين كشور جهت ترانزيت كالا و مهمات جنگي به شوروي بود اما با گذشت زمان و شروع پيروزي‌هاي متفقين گسست و شكاف در بين متفقين آغازمتن کامل

انگليس و جدايي بلوچستان

انگليس و جدايي بلوچستان

تحولاتي که در قاره اروپا روي داد، موجب کشيده شدن ميدان رقابت کشورهاي اروپايي به ديگر قاره‌ها به خصوص آسيا شد. يکي از سرزمينهايي که اهميت زيادي براي دولتهاي اروپايي داشت، هندوستان بود. در جريان رقابت اروپاييها براي تسلط بر هندوستان، سرزمينهاي مجاور آن به عنوان معابر دسترسي بر آن سرزمين، اهميت خاصي يافت . يکي از اين نواحي بلوچستان بود. انگليسيها که توانسته بودند، دست ديگر رقيبان خود را از هندوستان کوتاه نمايند، تصميم گرفتند براي امنيت بخشيدن به سرحدات آن، منطقه حايلي در مرزهاي شمال غربي تشکيل دهند متن کامل