رویارویی انگلیس و علما در نهضت مشروطه

رویارویی انگلیس و علما در نهضت مشروطه

استبداد قاجاریان, بی توجهی آنان به شعائر اسلامی, دخالتهای آشکار و نهان بیگانگان در امور سیاسی, اقتصادی و… ایران و نهضت تنباکو, زمینه نهضت مشروطیت را فراهم آوردند. متن کامل

انگلیس و ژاندارمری فارس

انگلیس و ژاندارمری فارس

پس از به توپ بستن مجلس و دخالت روسیه در مسایل سیاسی و اقتصادی ایران، دولت انگلیس در مناطق جنوبی ایران به تکاپو افتاد. متن کامل

نگاهي به ويژگي‌هاي برنامه‌هاي تلويزيون فارسي بي‌بي‌سي

نگاهي به ويژگي‌هاي برنامه‌هاي تلويزيون فارسي بي‌بي‌سي

تلاش در جهت ايجاد نگرش مثبت در مخاطب نسبت به سياستهاي دولت انگليس، حفظ جايگاه مخالف نسبت به نظام جمهوري اسلامي و القاء غيرمستقيم ديدگاه به مخاطب، از جمله ويژگي‌هاي تلويزيون بي‌بي‌سي است كه باب جديدي از جنگ نرم را عليه ايران گشوده است. متن کامل

بهایی‌گری، سرویس اطلاعاتی بریتانیا و نهضت جنگل

بهایی‌گری، سرویس اطلاعاتی بریتانیا و نهضت جنگل

مورخان بهائی دربارة شورش‌های ضدّبهائی فراوان سخن می‌گویند و می‌کوشند چهره‌ای بسیار مظلوم از سرگذشت این فرقه در ایران ترسیم کنند. رهبری بهائیت و عناصر مشکوکی در میان جبهه مخالف بهائیان به عمد و با اهداف معین تبلیغی و سیاسی به ایجاد مهم‌ترین و جنجالی‌ترین آشوب‌های خونین ضدّ بهائی، معروف به «بهائی کشی» دست زده‌اند. متن کامل

سيدضياء عامل كودتاي انگليسي رضاخان‌ پهلوي

سيدضياء عامل كودتاي انگليسي رضاخان‌ پهلوي

وقتی پیمان ننگین 1919 از سوی انگلیسیها به دولت وثوق الدوله تحمیل شد سید ضیا’الدین طباطبائی در سرمقاله ای در نشریه خود (رعد) خطاب به وثوق الدوله نوشت «خدایت خیر دهد» وی دست کم 9 مقاله در حمایت از این قرارداد به رشته تحریر در آورد و در یکی از آنها پیمان 1919 را «آغازگر رستاخیز نوین ایران» نامید .متن کامل