نگاهی به بخش فارسی بی بی سی

نگاهی به بخش فارسی بی بی سی

بررسي سابقه و عملكرد سرويس جهاني بي.بي.سي و بخش فارسي آن نيازمند توجه به مفهوم و اهداف برنامه‌هاي درازمدت ديپلماسي عمومي (Public Diplomacy) دولت بريتانيا در ايران و خاورميانه است. تاكنون چند گزارش كوتاه و بلند، بيش و كم ارزشمند درباره بخش فارسي سرويس جهاني بي.بي.سي منتشر شده كه اغلب آنها را همكاران سابق يا كنوني اين مؤسسه نوشته است. اين مقاله گزارشي كوتاه از تحقيقي مفصل‌تر است كه درباره ديپلماسي عمومي بريتانيا در ايران با مطالعه موردي سرويس جهاني بي‌.بي.سي و رويكرد بخش فارسي آن در قبال ايران در دست تهيه است.متن کامل

رضا شاه و كودتاهاي انگليسي

رضا شاه و كودتاهاي انگليسي

هم ورود قواي رضا خان به تهران ( سوم اسفند 1299) و هم براندازي نظام حكومتي قاجار (9آبان 1304) وهم تاجگذاري رضا شاه (4ارديبهشت 1305) در مجموعه‌اي از كودتاهاي انگليسي صورت گرفت.متن کامل

استعمار ستيزي روحانيت شيعه در تاريخ معاصر ايران

استعمار ستيزي روحانيت شيعه در تاريخ معاصر ايران

اسلام در تاريخ معاصر ايران، بعد از يك دوره مبارزات فكري، و در پس غلبه اصوليون بر اخباريون روياروي با جرياني شدند كه اينك در قالب استعمار به استثمار و استحاله امت اسلام پرداخته بود. بدون شك هر انقلاب اجتماعي با تكيه بر عوامل و دلايل مختلفي به ثمر مي‌نشيند، كه از آن ميان، دلايل و شرايط تاريخي، جايگاه و اهميت ويژه‌اي در ايجاد و فرجام آن دارد.متن کامل

نامه منفعلانه رضاخان در حمايت ازمنافع استعمار پیر

نامه منفعلانه رضاخان در حمايت ازمنافع استعمار پیر

رضا خان كه با حمايت انگليس پس از كودتاي سوم اسفند به حكومت رسيد در تمام دوران سلطنت 20 ساله خود از منافع بيگانگان حمايت مي كرد. سندي كه ملاحظه مي كنيد از سلسله اسنادي است كه شخص اول مملكت!! براي معرفي كنسوليار انگليس به حكمران سيستان و بلوچستان نوشته و ضمن معرفي وي، تاكيدخاصي روي رعايت امتيازات وقراردادهاي فيمابين كه عمدتا استعماري ومتضمن منافع بيگانگان است ، مي كند.متن کامل

قرارداد 1919 ايران وانگليس

قرارداد 1919 ايران وانگليس

در ۱۸ مرداد 1298 ـ 9 اوت 1919 ـ قرارداد وثوق الدوله با انگلستان به امضاء رسيد. پس از خاتمه جنگ اول جهاني، انگلستان ـ يكي از فاتحين اين جنگ ـ قدرت مسلط خارجي در ايران به شمار مي‌آمد. زيرا نه تنها نيروهاي عثماني و حاميان آلماني آنها شكست خورده و از خاورميانه بيرون رانده شده بودند، بلكه روسيه هم به علت بروز انقلاب بلشويكي دچار آشفتگي و جنگ داخلي بود. متن کامل