قحطي بزرگ و اعتراف ژنرالهاي انگليسي

قحطي بزرگ و اعتراف ژنرالهاي انگليسي

ژنرال دنسترويل: در اثر خريدهاي ما قيمت غله در خلال جنگ اول جهاني در ايران بالا رفت و هر افزايش جزئي به معناي مرگ بسياري از افراد بود. در شهر همدان بر اثر قحطي، چند مورد آدمخواري مشاهده كرديم. بعضي از مردم در مراتع مي‌چريدند...!متن کامل

استعمارگران ملت ما را در جنگ جهاني دوم ذبح كردند

استعمارگران ملت ما را در جنگ جهاني دوم ذبح كردند

هجدهم ارديبهشت در تاريخ به عنوان روز پايان جنگ جهاني دوم ثبت شده است. جنگ جهاني دوم را قدرت هاي فزون طلب و استعمارگر غرب به راه انداختند و حدود شش سال كل جهان را به آتش كشيدند. مسائل مربوط به جنگ جهاني دوم فراوان است ولي آنچه به طور كلي مي توان گفت اين است كه در جريان اين جنگ حدود 40 ميليون نفر از ميان رفتند و به طور متوسط روزانه 25 هزار نفر در اثر جنگ جان باختند. در ايران نيز همان طور كه در جنگ جهاني اول حدود ده ميليون ايراني در اثر جنگ گرفتار مرگ شدندمتن کامل

پاسخ صريح آيت‌الله كاشاني به فرستاده دربار لندن

پاسخ صريح آيت‌الله كاشاني به فرستاده دربار لندن

... روش سياسي انگلستان در ايران و ساير كشورهاي خاورميانه با تجاوز و تعدي و ظلم همراه است و اين باعث شده كه دولت و سياست آن كشور مورد نفرت و كينه مردم قرار گيرد. امروز اگر كسي به سياست انگلستان اظهار علاقه كند منفور و مبغوض مردم خواهد شد.متن کامل

گزارش يك روزنامه اسرائيلي از طرح انگليس براي تجزيه ايران

گزارش يك روزنامه اسرائيلي از طرح انگليس براي تجزيه ايران

دو ماه پس از ملي شدن صنعت نفت روزنامه اسرائيلي «جروز الم پست» در مقاله‌اي به قلم يك يهودي انگليسي از طرح لندن براي تجزيه ايران از طريق اشغال نواحي جنوبي كشور سخن به ميان آورد. اين روزنامه با اشاره به احتمال ورود متقابل نظاميان شوروي به شمال ايران، تصريح كرد «تجزيه ايران ميان روس و انگليس بهتر از ملي شدن صنعت نفت ايران است».متن کامل

نامه‌اي از سفارت انگليس

نامه‌اي از سفارت انگليس

شروع نخستين دورۀ مأموريت رايس در ايران مصادف با دوراني بود که سه سال از سلطنت مظفرالدين شاه گذشته بود. دوره‌اي که قحطي و فقر و فساد همه کشور را گرفته بود و کار اقتصاد و نبض آن به دست گروهي از بلژيکيان به سرکردگي نوز افتاده بود که مطيع بي چون و چراي روسها بودند. انگليس به سبب درگيريهاي خارجي فراوانش همچون مسئله بوئرها در افريقا و هزينه‌هاي فراوان آن نبرد سنگين توجه کمتري به منطقۀ ايران داشت. مسئله‌اي که حتي رايس را نيز نگران و ناخشنود کرده بود.متن کامل