قرارداد نفتي خوانين كشكولي با انگليس

سازمان اسناد ملي ايران، سند شم‍ 293003257، آرشيو 604ع 3 ب آا، شم‍ ميكروفيلم 00220156. البته قراردادي بين كمپاني نفت جنوب با ايلخان قشقايي در سي‌ام ارديبهشت با مشاركت خوانين كشكولي بسته مي‌شود. (ر.ك: 30 ارديبهشت) در همان قرار مي‌خوانيم كه در 22 مهر 1300 قراردادي بين كمپاني نفت جنوب و خوانين كشكولي منعقد شده بود كه چندي بعد وزارت امور خارجه به آن اعتراض كرد و نوشت كه «تصديق مي‌فرماييد كه كمپاني نبايد رفتار خود را از حدود امتيازنامه و رعايت حقوقي كه دولت در مملكت خود دارد منحرف سازد... هر نوع مذاكره با كشكولي‌ها، بلاواسطة دولت ايران، مخالف امتيازنامه و حقوق دولت است. (FO E 248/1365) انگليس هرگز به اين تذكرات ملايم اعتنا نمي‌كرد.