شركت نفت بختياري!

پس از كشف نفت در مسجدسليمان، سرمايهگذاران انگليسي،متن کامل

لندن، مدافع حکومت شاه

انگلستان در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نه متن کامل

تلاش انگليس براي حفظ رژيم شاه

دولت انگلستان براي حفظ شاه و جلوگيري از سرنگوني کممتن کامل

ملي شدن صنعت نفت ايران و دسيسه‌هاي انگستان در خوزستان

همزمان با تصويب طرح ملي شدن صنعت نفت ايران از سوي متن کامل

1 ... 616263646566