مبارزات آيت‌الله بلادي در خلال جنگ جهاني اول

مبارزات آيت‌الله بلادي در خلال جنگ جهاني اول

آيت‌الله سيد عبدالله مجتهد بلادي بوشهري بهبهاني به سال 1291 هجري قمري در خانواده‌اي اهل علم و تقوي در شهر مقدس نجف اشرف ديده به جهان گشود. پدرش آيت‌الله «حاج سيد ابوالقاسم» ملقب به «سلطان ‌العلما» بود و مادرش «بي‌بي آمنه بيگم» نام داشت. سيد عبدالله تا سن نه سالگي در نجف اشرف به سر برد و آموزش‌هاي اوليه را در محضر پدرش و بانويي فاضل و دانشمند به نام «ملا معصومه» فراگرفت.متن کامل

حمايت دموكرات‌هاي همدان از نهضت جنگل و مبارزه با نيروهاي انگليسي

حمايت دموكرات‌هاي همدان از نهضت جنگل و  مبارزه با نيروهاي انگليسي

همدان در ادوار تاريخي، نقش و موقعيت ممتازي داشته است؛ بخصوص قرار گرفتن اين شهر در مسير جاده ابريشم، و محل انشعاب اين جاده به شمال، مركز و غرب ايران اهميت ويژه‌اي به آن بخشيده است. هر مهاجم و نيرويي كه مي‌خواست از سمت غرب به شمال و مركز ايران دست يابد، بايد از اين گذرگاه مي‌گذشت؛ چنانچه در دو جنگ جهاني اول و دوم چنين شد. همدان با داشتن اين موقعيت منحصر به فرد، در جنگ جهاني اول، به طرفداري و هواداري از آلمانيها و عثمانيها برخاست.متن کامل

آیت الله کاشانی و استعمار

آیت الله کاشانی و استعمار

اوضاع سياسى پس از استعمار رضاخان در شهريور 1320 و تبعيد وی از ايران به سوی تنش سياسى گرايش پيدا كرد . وي‍‍‍‍‍‍‍ژگى‌های ديکتاتوری رضا خان به طور طبيعی موجب گرديد تا فرزند وي بر مصدر قدرت بنشيند. آن هنگام تبليغات شديدی در جريان بود تا از محمدرضا چهره‌ای مردمي ساخته شود. اما در پس اين شرايط ويژگی‌های سياسی و اجتماعی ايران بدين شرح بودمتن کامل

بازخواني پرونده نهضت ملي نفت

بازخواني پرونده نهضت ملي نفت

اسفند ماه هر سال يادآور حادثه‌اي بزرگ در تاريخ ملت ايران است نهضت ملي و ملي كردن صنايع نفت رويداد ساده‌اي نبود. انگلستان توانسته بود امتياز نفت ايران را در دست داشته باشد و به هر ميزان استخراج و صادر نمايد انگلستان ابرقدرت آن زمان بود بيش از نيمي از كره زمين را مستعمره خود ساخته بود. با استفاده از نفت در دوجنگ جهاني پيروز شده بود. هنوز نفت نقاط ديگر خاورميانه به بهره‌برداري نرسيده يا در آغاز بهره‌برداري قرار داشت. حيات انگليس بستگي به انرژي حاصل از نفت داشت. ايران بعد از شهريور 20 در اشغال متفقين قرار گرفته بود تا بدون خطر از نفت استفاده كنند و هم در انتقال نيرو از موقعيت حساس و استراتژيك ايران بهره‌مند شوند.متن کامل

سرانجام سفارت آمریکا در انتظار سفارت انگلیس

حجت الاسلام فلاحیان به انگلیسی ها هشدار داد برای دمتن کامل

مخالفت مردم ايران با قرارداد ايران و انگليس در اسناد وزارت خارجه آمريكا

واكنش اوليه مردم ايران در تلگرام 13 اوت 1919 كالدومتن کامل

مقالات کارل مارکس و فردریش انگلس دربارۀ استعمار

افغانستان کشور آسیایی وسیعی ست که در شمال غربی هندمتن کامل

آیت الله خالصی زاده یک عمر مبارزه با انگلیس

آیت الله میرزای شیرازی از شیخ محمد خواست ـ با توجهمتن کامل

آیت حق، سید جمال الدین اسدآبادی مصلح بزرگ شرق و مبارز ضد استعمار و استعمار

سید جمال الدین در شعبان سال ۱۲۵۴ در اسد آباد همدانمتن کامل

جنگ جهاني اول: مردم جنوب و مقابله با استعمار انگليس

مقدمه
در جريان جنگ جهاني اول دولتهاي روس و امتن کامل