«راجر كوپر» جاسوس انگليس

«راجر كوپر» جاسوس انگليس

«راجر كوپر» يكي از جاسوسان حرفه‌اي سازمان اطلاعات انگلستان است كه فعاليتهاي زياد جاسوسي قبل و بعد از انقلاب داشته است. وي طي يك مصاحبه تلويزيوني كه در روزنامه كيهان مورخ 11/6/1366 ص 19 به چاپ رسيده است، صريحاً به فعاليتهاي جاسوسي خود در ايران اعتراف نموده است. راجر كوپر در اين مصاحبه موارد زير را مورد اشاره قرار مي‌دهد:
الف) فعاليت به منظور تقويت نفوذ انگليس در محافل سياسي ايران و اشراف بر عناصر ضد رژيم در دورة پهلوي، وي ادامه داده است: سازمان اطلاعات ما هر خطري كه رژيم شاه را تهديد مي‌كرد، شناسايي كرده نابود مي‌ساختند و بنابراين، عوامل انگليسي (از جمله خود وي) اوضاع سياسي ايران قبل از انقلاب را چه علني و چه مخفي زير نظر داشته‌اند.
ب) ما انگليسي‌ها توانستيم نفوذ خود را از طريق ارتباط با دوستان و عوامل خود در ايران حفظ كنيم.
ج) انگليس مقداري از مخارج كودتاي 28 مرداد را پرداخت ، بويژه پرداختهاي علي‌الحساب به بعضي از رهبران اين كودتا كه اصرار داشتند پول خود را، به صورت ارز در بانكهاي خارجي دريافت دارند. نقش انگليس در كودتاي 28 مرداد بيشتر نقش طراحي و سازماندهي بود و سيا(  CIA) وظايف اجرايي و عملياتي را به عهده داشت.
د) من براي هويدا و چند تن ديگر از وزرا و مقامات بلند‌پايه متن سخنراني تهيه مي‌كردم و با آنها در تماس بودم. اين موضوع براي من امكان فراهم مي‌كرد تا بتوانم در زمينة جمع‌آوري اطلاعات و ارسال گزارش به لندن فعال باشم.
ه‍( من از طريق جمع‌آوري اطلاعات سياسي و اقتصادي براي سازمان اطلاعات انگلستان، بعد از انقلاب اسلامي نيز فعال بودم.
بنابراين، با توجه به اعترافات فوق، فعاليت جاسوسي راجر كوپر در ايران بويژه در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي محرز است.