فردوست : محمدرضا پهلوي توسط mi6 به قدرت رسيد

فردوست : محمدرضا پهلوي توسط  mi6 به قدرت رسيد

ارتشبد بازنشسته حسين فردوست نزديك ترين دوست محمدرضاپهلوي در خاطرات خود مي نويسد :
 مسئله‌اي كه در سال‌هاي اول سلطنت محمدرضا مورد توجه من بود، روابط او با سرريدربولارد، وزير مختار انگليس، بود. بولارد با محمدرضا روابط خوبي نداشت. اين را خود محمدرضا به من مي‌گفت و او را «آدم بي‌تربيت و بدي» معرفي مي‌كرد. بعد‌ها گفت كه از مقامات انگليسي خواسته تا او را احضار كنند. اما جواب منفي بود و لندن از او تمجيد كرده و افزوده بود: هر فردي خصوصياتي دارد و با شماست كه آن خصوصيات را بشناسيد كه در نتيجه روابط حسنه خواهد شد. به هر حال، لندن بولارد را احضار نكرد تا دوره مأموريتش تمام شد. من تصور مي‌كنم سه بار بولارد را ديده‌ام: يكبار به طور مبهم به خاطرم مي‌آيد كه در محوطه كاخ، محمدرضا و بولارد قدم مي‌زدند و صحبت مي‌كردند. دو بار ديگر در ميهماني‌ها بود، بدون آنكه صحبتي داشته باشيم. به نظرم آمد كه وي مرد با شخصيتي است و به هيچوجه متملق نيست، بعلاوه شايد متكبر و خشن بنظر مي‌رسيد. او فرد مسني بود و رفتار مقامات مستعمراتي بريتانيا را داشت. مسلماً اين اخلاق شخصي او بود و برداشت محمدرضا صحيح نبود. در اين مدت در رابطه با انگليسي‌ها مسئله خاصي به نظر من نرسيد، يعني مطلبي نبود زيرا اگر محمدرضا هم به من نمي‌گفت، پرون كه با من بسيار صميمي بود و آزادانه به سفارت انگليس مي‌رفت، به طور حتم به من مي‌گفت و اين عادتش بود كه به من بگويد. به هر حال يا مسئله‌اي نبود و يا لااقل مهم نبود كه مطرح شود.
در اينجا بايد تأكيد كنم كه محمدرضا را انگليسي‌ها بر تخت سلطنت نشاندند و واسطة آن با ترات، مسئول اطلاعات سفارت انگليس در تهران، من بودم. به نظر من روابط نامساعد شخصي بولارد با محمدرضا، در حدي كه تقاضاي احضار او را كرد، هيچ تناقضي با اين مسئله ندارد. به تخت نشاندن محمدرضا توسط انگليسي‌ها به دستگاه اطلاعاتي انگليس (mi6) و در همكاري با دستگاهاي اطلاعاتي آمريكا و شوروي به طور كامل ارتباط داشت. بايد اضافه كنم كه در خود سفارت سفير الزاماً از همه مسائل اطلاعاتي مطلع نيست. بعدها مسئول MI-6 سفارت انگليس در تهران در يكي از ملاقاتها به من گفت كه در سفارت ما گزارشات بخش اطلاعاتي مستقيماً به دستگاه اطلاعاتي در لندن انتقال مي‌يابد، ولي دستور داريم كه در مسائل مهم و ضرور سفير را بي‌اطلاع نگذاريم. عليرغم اين، گاه در گزارش‌ها مي‌نويسيم كه در اين مورد به نظر مي‌رسد كه نبايد سفير را مطلع كنيم، ولي اگر ضرور است كه سفير را مطلع كنيم، اطلاع دهيد. اين نوع ارتباط در همه سفارتخانه‌ها هست.