نقش روچيلدها در صعود رضاخان

نقش روچيلدها در صعود رضاخان

به قدرت رسيدن رضاخان، در ايران، زمينه‌ها و شرايط حضور و نفوذ صهيونيست‌ها را در ايران بيش از پيش تسهيل نمود. اما پيش از آن، اين تشكيلات جهاني صهيونيسم بود كه موجب روي كار آمدن رضاخان در ايران شده بود.
امپراتوري جهاني صهيونيسم تحت رهبري خاندان روچيلد در صعود رضاشاه نقش اصلي و اساسي را به عهده داشت. درباره جايگاه اين خانواده در جامعه جهاني يهود و نيز دنياي غرب به قدر كافي سخن رفته است.
نام روچيلد براي جهودان صهيونيست نامي افتخارآفرين و باعظمت و ارزشمند است و اين خطاب از جانب دولت انگلستان [بيانيه بالفور وزير امور خارجه وقت بريتانيا در سال 1917 م]، به منزلة به رسميت شناختن رياست و زعامت روچيلد بر يهودي‌هاي انگليس و بلكه اروپا و جهان است.
منابع تاريخي و سياسي، بارون ادموند روچيلد را بنيانگذار نخستين حركت عملي صهيونيسم شناخته‌اند. مورخان و نظريه‌پردازان صهيونيست نيز از او به عنوان «پيشواي سياسي صهيونيسم» و يا «پدر ييشو» ياد كرده‌اند. زيرا نام او با مسأله استقرار يهود در فلسطين و تأسيس دولت اسرائيل پيوندي ناگسستني دارد.
استراتژي صبورانة روچيلدها به منظور تأسيس «تمدن بزرگ يهود» در خاورميانه از نيمه قرن نوزدهم آغاز شد و در انطباق با سياست‌هاي استعمار و امپرياليسم غرب به سوي هدف خود گام‌هايي خاموش و سنجيده برداشت. به اعتقاد ما، ايران در استراتژي روچيلدها جايگاه اساسي داشت و لذا مي‌توانيم صعود سلطنت رضاخان را گامي از سوي صهيونيسم به منظور تأمين شرايط لازم براي تأسيس «تمدن يهود» در خاورميانه ارزيابي كنيم. اين گام توسط اردشير ريپورتر، سرجاسوس انگليس در ايران به فرجام رسيد و رژيمي ضد اسلامي و لائيك استقرار يافت كه وظيفه داشت با سركوب فرهنگ اسلامي مردم ايران، اين نيروي عظيم را از منطقه خاورميانه بيگانه و منزوي سازد. همزمان در خاورميانه عربي نيز رژيم‌هاي پوشالي و خلق‌الساعه تأسيس گرديد.
بر اين اساس، چندان بي‌مناسبت نبود كه كانون‌هاي صهيونيستي داخل ايران، به مناسبت كودتاي سوم اسفند (1299 ش) رضاخان، همه ساله مراسم جشن و يادبود برگزار مي‌كردند و اين حادثه را گرامي مي‌داشتند. مندرجات نشريات يهوديان ايران در دورة پهلوي سندي گويا در اين باره است.
منابع يهودي و صهيونيستي نيز از دوران مزبور به عنوان «عصر طلايي يهود» ياد كرده‌اند. «تاريخ يهود ايران» در اين باره معترف است:
«اگر گفته شود كه زمان رضاشاه كبير براي يهوديان ايران نظير زمان كورش كبير و عصر فرزند او محمدرضا نظير عصر داريوش اول گرديده، راه اغراق نپيموده‌ايم. آزادي يهوديان ايران و اجراي "اعلاميه بالفور" كه‌