سر گور اوزلي : ايران را بايد ناتوان نگاه داشت

سر گور اوزلي : ايران را بايد ناتوان نگاه داشت

از دیرباز كه باب روابط دولت ایران و انگلستان گشوده شد، این كشور كارنامه ای بسیار سیاه و منفی از خود در ذهن ملت ایران بر جای گذاشت.در آغاز روابط  جدید ایران وانگلیس سر گور اوزلی نوشت:
 «ازآن جاكه هدف غائی ماحفظ متصرفاتمان درهندوستان می باشد ، به عقیده من بهتراین است كه ایران رادرحالت ناتوانی و وحشیگری كنونی خود بگذاریم."»
 
به پیروی همان سیاست كلی بودكه انگلیس بانقشه اصلاحات امیركبیردرراه ترقی اقتصادی و قدرت نظامی آشكارابه مخالفت برخاست حتی نماینده آن،كوشید مدرسه دارالفنون تعطیل گرددواستادان فرنگی آن راازایران بیرون كنند. و همان مأمور سیاسی دربرهم زدن  نقشه  راه آهنی كه ایران را به اروپا متصل می گردانید، نوشت:
«" مصلحت انگلیس در «ویرانی و ناتوانی و فقر» ایران  است، و هیچ   «تعهد اخلاقی» هم ندارد".»
اعضای سفارت انگلیس در ایران در زمان رضا شاه
 كارنامه سیاست بریتانیا در كشورمان در دو سده اخیر، سرشار از  زورگویی ها، تحمیل قراردادها، كسب امتیازها و انجام كودتاهای استعماری در این مرز و بوم است، كه به عنوان شاخصترین آنها  می توان به موارد زیر اشاره كرد:
 - اشغال نظامی مكرر نواحی جنوبی و جنوب غربی ایران در زمان قاجار و پهلوی 
-  تحمیل عهدنامه مارس 1857 مبنی بر تجزیه هرات و افغانستان از ایران.
- تبانی و سازش با دشمن قدیمی آزادی و استقلال ایران يعني رژیم روسیه تزاری  از طریق عقد قراردادهای سر ی 1907 و 1915 میلادی با آن رژیم در جهت تجزیه ایران به مناطق نفوذ لندن و پترزبورگ.
- تحمیل قرارداد 1919 بر كشورمان جهت استقرار نظام مستشاری و تحت الحمایگی انگلیس، به شكل انحصاری، در ایران
- اخذ امتیازهای استعماری پیاپی  از ایران نظیر امتیاز رویتر و رژی و بانك شاهی و دارسی، و به یغما بردن ثروت و دارایی ملی این مرز و بوم
- انجام كودتاهای سوم اسفند 1299 و 28 مرداد 1332 برای ایجاد رژیمهای فاسد و وابسته
-  جلوگیری از پیشرفت تجارت ایران در منطقه و جهان
- زمینه سازی و ایجاد قحطی های بزرگ در كشورمان.
- تبعیض شدید و خشن بین كارمندان ایرانی و عناصر انگلیسی در دوائر مربوط به خویش در ایران نظیر شركت نفت ایران و انگلیس در خوزستان
- تلاش درجهت انحراف مسیر جنبشهای اصیل ملی و اسلامی،ومخالفت با آزادی و اصلاحات در ایران، در پوشش طرفدارای از آن.
- غارت آثار باستانی ایران
- حمایت از فرقه های منحرف چون بهائیت
- جاسوس پروری
- كسب اطلاعات محرمانه سیاسی، نظامی، اقتصادی، و غارت ذخائر فرهنگی و مواریث باستانی ایران