مدرس و انگلیس

یك وقتى نماینده انگلیسى‏ها به مدرس گفته بود:
خوب اگر ما دست از سردار سپه برداریم شما هم دست از مخالفت با سیاست‏هاى ما برخواهید داشت؟
مدرس با كمال غرور و یكرنگى جواب داده بود:
اول روزى كه شوما دست از رضاخان بردارید تازه همون روز من مى‏چسبمش!
مولف كتاب مدرس شهید در این باره از قول مدرس مى‏نویسد:
انگلیسى‏ها به من گفتند اگر ما از سردار سپه حمایت نكرده او را رها كنیم شما به ---------- ما موافقت مى‏كنید؟
پاسخ شنیدند:
هر زمانى كه شما سردار سپه را رها كردید من محكم او را مى‏چسبم و از قدرت نظامى او به نفع مملكت و ملت بهره مى‏گیرم!!