دفتر پستي انگليسي ها در بنادر جنوب ايران

انگليسي‌ها در بنادر جنوب ايران شش دفتر پستي براي مبادلات پستي با هندوستان و همچنين چند دفتر پستي در خوزستان براي مبادلات پستي با بين‌النهرين تأسيس كرده بودند. وجود دفاتر پستي خارجي در آن نقاط مانعي بر سر راه عمليات پستي ايران و موجب خسارات زياد به پست ايران و ناقض حقوق دولت ايران بود تا اينكه در كنگره اتحاد پستي بين‌المللي كه در سال 1920م، در مادريد تشكيل شد و دولت ايران هم در آن نماينده‌اي داشت، مقرر گرديد انگليسي‌ها دفاتر پستي در جنوب ايران را جمع‌آوري نمايند. راجع به دفاتر پستي خوزستان نيز، دولت چه در تهرا ن و چه در لندن و چه در بغداد بارها اعتراض كرده ولي از سوي انگليسي‌ها هيچ اقدامي صورت نگرفته بود.