ایراد ناصرالدین شاه به ساختمان سازی سفارت انگلیس در میدان

در میان اسناد خاندان غفاری که چند سال پیش مرحوم ایرج افشار چاپ کرد نامه ای خطاب به امین خلوت آمده به این شرح:
در فقره زمینی که مذاکره است و در جنب سفارت انگلیس و همیشه میدان بوده است و محل عبور و مرور کالسکه و غیره، حالا سفارت انگلیس آنجا به چه سند و حق بنا می کنند؟ البته منع نمایید. به جناب صدر اعظم بگویید.