انگليسها اربابان ما هستند!!

به: 327    تاريخ گزارش: 29/2/49
از: 20 ه‍ 5    شماره گزارش: 28134/20 ه‍ 5
موضوع: صحبت با عموي راننده وزير دربار
    در تاريخ 24/2/49 ساعت 0900 سناتور نمازي به منزل علم وزير دربار شاهنشاهي رفته بود عموي راننده وزير دربار كه جلو منزل ايستاده بود اظهار داشت اتومبيل را در همين مكان پارك كنيد ساعت 0930 سفير انگليس كه آمد نامبرده اظهار داشت حالا بايد جاي اتومبيل خودمان را به سفير انگليس بدهيم به او گفته شد چرا جاي خودت را به او دادي گفت آقاي علم گفته كه هر وقت ماشين سفير انگليس آمد جاي خودت را به او بده اگر ايشان هم نمي‌گفت ما بايد بدانيم كه انگليسها اربابان ما هستند بايد به ايشان احترام بگذاريم.
نظريه رهبر عمليات: نام عموي راننده وزير دربار براي منبع روشن نمي‌باشد به وي گفته شد كه نام وي را تعيين و تسليم نمايد. تاكستان
آقاي شاكري‌نژاد » آقاي سالار....
يك نسخه محصول 30/2/49
نسخه دوم محصول منبع
در پرونده اسداله علم به كلاسه 73810 بايگاني شود.