ملاقات شاه با وزير خارجه امريكا و انگليس و پذيرش پيشنهاد هاي ايشان مبني بر تعديل رژيم ديكتاتوري خود (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:464    عنوان مطلب:   ملاقات شاه با وزير خارجه امريكا و انگليس و پذيرش پيشنهاد هاي ايشان مبني بر تعديل رژيم ديكتاتوري خود
در فروردين 1356 كه كنفرانس سالانه شوراي وزيران سنتو در تهران تشكيل گرديد دكتر اوئن وزير خارجه انگليس و سايروس ونس وزير خارجه امريكا طي يك ملاقات خصوصي با شاه او را دعوت به تعديل رژيم ديكتاتوري و رعايت حقوق بشر به جاي انبار كردن اين همه اسلحه و تجهيزات كردند. ونس به شاه توصيه كرد كه در محكوميت عده اي از زندانيان سياسي تخفيف بدهد واو پذيرفت. كاري كه تا آن تاريخ هيچ گاه نكرده بود.